Pražská čára.cz


Stavební úsek 118 - Mníšek


Přestože si vojenští projektanti v roce 1937 uvědomovali důležitost celistvosti obranných linií, na předpolí hlavního města bylo rozhodnuto ušetřit finanční prostředky, které měly vypomoci ve výstavbě opevnění v ohroženějších oblastech. Mezi Malou Lečicí a městysem Slapy se rozprostíralo pásmo hustých lesů, které v případě ohrožení nepřítelem bylo možno improvizovaně bránit pomocí pěších jednotek. Proniknutí obrněných útočných formací tímto prostorem by pro nepřítele bylo velmi problematické. Naopak rychlý nástup obrněných klínů nepřátelské armády přes neopevněné četné komunikace skrze Šumavské pohoří by připravilo obráncům nejeden problém. Uspořené finanční prostředky tedy v roce 1937 putovaly k vystavění několika uzávěr komunikací a doplnění opevněného oblouku před městem Klatovy. Na Pražské čáře tak byla ponechána 3,5 kilometru široká mezera, kterou měly vyplnit v roce 1938 právě objekty úseku 118.

K výběrovému řízení bylo přizváno několik státně spolehlivých firem, z nichž nejvýhodnější nabídku předložila stavební firma Ing. Jindřich Raynal a Otto Balcar, Praha 19. 5. května 1938 obdržela zadávací listinu a mohla začít s přípravnými pracemi.

Číslování "sto osmnáctky" probíhalo na rozdíl od úseků z předchozího roku od východu na západ. První objekty úseku palebně navazovaly poblíž kóty Chlum nedaleko obce Slapy na první objekty druhé části úseku B29. Odtud linie sestupovala lesem k osadě Královky, před níž na několik stovek metrů opustila kryt lesního porostu a vstoupila do polí. V otevřeném terénu od Porostlin zde bylo využito koryta potoku Královka jako protitankového stupně. U osady Královky stály dvě pevnůstky typu B ve druhém sledu, přičemž čelními střílnami působily proti cestě stoupající od vsi Nové Dvory. U kóty 382 Královka se linie opět v jednom sledu zanořila do lesa a klesala k údolí Kocáby. Objekty stavěné ve svahu od Královky měly prodlouženou čelní stěnu pod základovou desku z důvodu možného podstřelení kvůli poměrně strmému klesání. I přes vysoký úhel klesání však objekty nebyly stavěny v šikmém provedení. Nad Malou Lečicí byl ve svahu vystavěn objekt v lomeném provedení s vynikající možností výstřelu do údolí Kocáby. Jednostřílnový objekt typu E byl vhodně umístěn do údolí za opevněnou linii, kterou postřeloval mírně kosou palbou.

Na skálu v Malé Lečici byla umístěna pevnůstka 75/A-160Z. Vybudována byla přesně na místě, kde byla z finančních úspor o rok dříve zrušena pevnůstka úseku B29. Výstřel oběma směry byl z vysoko umístěného postavení velmi dlouhý, za tuto taktickou výhodu zaplatila vojenská správa o jistou částku více, neboť stavební firma musela lože pro objekt vylámat ve skále a ke staveništi vybudovat pomocnou lávku, po níž se vozil materiál k jeho betonáži. Protože tato pevnůstka stála blízko nad střechami okolních domů, jako jediná přežila vlnu likvidací v létě 1939 jen se zabetonovaným interiérem. Vlnu dalších odstřelů v zimě 1942 - 43 však již "nepřežila".

Dotykem se západní částí úseku B29 však "sto osmnáctka" ještě nekončila. Ještě před začátkem výstavby úseku byly zadány další tři objekty, které měly posílit obranu severně obce Nová Ves pod Pleší. Všechny tři pevnůstky byly ještě vybudovány, přestože stavební firma vznesla vůči vojenské správě vícenáklady v podobě vzdáleného staveniště od hlavních skladů firmy.Ty byly zaúčtovány do výsledné částky za úsek a všechny tři pevnůstky mohly být vybetonovány.

Dodatečně zadaný objekt s číslem 79, který měl posílit obranu silniční křižovatky Štěchovice - Slapy - Nový Knín již firma kvůli zářijovým událostem nestihla vybetonovat. Na podzim byly provedeny dokončovací správě, objekty byly zamčeny a předány vojenské správě. Náklady si stavební firma vyčíslila na 977904,- korun československých. Srážky z částky nebyly žádné, firma stavbu provedla k úplné spokojenosti stavebního dozoru.

V roce 1939 byla na území Protektorátu nařízena likvidace opevnění z období První republiky a vlna demolic brzy poté postihla i úsek 118. Krom výše zmíněné pevnůstky zde nezůstal jiný stojící objekt, všechny skončily v rozvalinách, ze kterých pak civilní firmy během následujících let odtěžily ocelové prvky a beton využily ke správkám cest v okolí.

Zbytky po úseku 118 jsou v současné době většinou velmi dobře čitelné. V lesnatém terénu se dochovaly charakteristické pozůstatky záhozů spolu s jámami a betonem v okolí zničených objektů. Pouze tři objekty mezi osadou Královky a obcí Porostliny a jeden na polích nad Novou Vsí zmizely téměř beze stopy. Osud je zřejmě zpečetěn nad pozůstatky po objektu 77/B1-80Z nad serpentinami silnice od Nové Vsi na Mníšek. Po objektu se zde dochoval zbytek záhozu s několika kusy betonu, novodobá zástavba se však velmi rychle blíží ...

Vytištěno : 3. 7. 2022 | Autor : Jan Vála | 29.9.2016

http://www.prazskacara.cz/clanek.php?id=24